Huishoudelijkreglement & Contributiereglement

Inhoud

 1. Leden
 2. Ballotage
 3. Contributieregelement
 4. Zwembadtrainer en/of duikleider
 5. Aansprakelijkheid
 6. Regels rondom zwembad trainingen
 1. Leden

De minimum leeftijd om lid te worden van duikvereniging Aqua Bubblemaker Club is 10 jaar en een medische verklaring niet ouder dan een jaar is vereist. Tevens dient men in het bezit te zijn van een geldig PADI duikbrevet; minimaal het (Junior) Open Water Diver brevet. Het bestuur is bevoegd de toelating tot het lidmaatschap toe te staan aan degene wie in het bezit is van een geldig brevet van een andere organisatie, maar stelt dan wel de eis dat dit lid de regels en standaards volgens PADI naleeft bij elke training of duik welke binnen de vereniging wordt uitgeoefend, conform artikel 2 van de statuten. Elk nieuw (onbekend) lid zal, ongeacht het brevetniveau en het aantal gemaakte duiken, aan de hoofdtrainer of andere instructeur in het zwembad moeten aantonen dat de vereiste duikvaardigheden beheerst worden. Indien dit nodig wordt geacht zal één of meerdere buitenwaterduiken onder begeleiding dienen te geschieden. Door toetreding tot de Vereniging Aqua Bubblemaker Club onderwerpt het lid zich aan de statuten, het contributiebesluit en de huishoudelijke reglementen van de vereniging. Handelt een lid in strijd hiermee, dan kan dit lid door het bestuur uit zijn lidmaatschap worden geroyeerd. Ook kan een lid geroyeerd worden, als door zijn handelingen of gedragingen het belang van de vereniging is geschaad.

 1. Ballotage

Als kennismaking met duikvereniging Aqua Bubblemaker Club, kun je de 1e maand na inschrijving van je lidmaatschap gratis meedoen met de zwembadtrainingen en evenementen Bevalt het je en besluit je lid te worden? Dan ontvang je pas een factuur. Na inschrijving ben je 6 maanden aspirant-lid. Tijdens de periode van 6 maanden aspirant-lid kun je op elk moment, zonder opgaaf van reden, weer opzeggen. Een aspirant-lidmaatschap van zes maanden gaat aan het definitieve lidmaatschap vooraf. De ballotage commissie beslist over de definitieve toelating tot de vereniging. Het bestuur kan als ballotagecommissie fungeren, of hiertoe tenminste drie leden voordragen.

Deze ballotagecommissie zal zich daarbij laten leiden door het gedrag van het aspirant-lid middels de volgende punten:

 • Neemt het aspirant-lid de PADI standaards en algemene duikregels in acht.
 • Toont de duiker begrip voor de gegeven reglementen t.a.v. de veiligheid tijdens de beoefening van de duiksport.
 • Handelen conform de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging.
 • Het nakomen van die verplichtingen die van een goed verenigingslid in redelijkheid mag worden verwacht en is de duiker behulpzaam bij evenementen en andere activiteiten.
 • Stipt voldoen aan de contributieregels en op tijd betalen van de contributie.
 • Doet de duiker regelmatig mee aan de zwembadtraining en buitenduik evenementen.
 • Een rustig gedrag in het water en correct onderhoud en gebruik van de apparatuur.
 • Is de duiker zich bewust van de verantwoording ten aanzien van zijn of haar gezondheid, van duikapparatuur en mede duikers (buddy).
 • Vertoond de duiker een gedrag waardoor het aanzien van de vereniging en/of de duiksport wordt geschaad?
 • In het algemeen zodanige daden, eigenschappen of gedragingen vertonen die ten gevolge hebben dat van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 1. Contributiereglement

Een boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Een lidmaatschap wordt telkens aangegaan voor ten minste één boekjaar; over dit gehele jaar is contributie verschuldigd ook al zijn er omstandigheden waardoor de trainingen niet (meer) bijgewoond kunnen worden. Een lidmaatschap dat wordt aangegaan binnen deze periode, wordt naar ratio berekend. Opzegging door een lid kan geschieden tot uiterlijk 4 weken voor sluiting van het lopende jaar. De opzegging dient schriftelijk te geschieden aan het bestuur. Een lidmaatschap dat niet voor de juiste datum is opgezegd, betekent stilzwijgend een verlenging voor het volgende boekjaar. Deze regels gelden niet tijdens de periode van het aspirant-lidmaatschap, dan kan per direct worden opgezegd.

Tijdens de inschrijving is het mogelijk aan te geven om de contributie per jaar of per maand te voldoen. Dit is gedurende het lidmaatschap te wijzigen. Deze wijziging gaat dan in op de factuur voor het volgende kalenderjaar.
Aan het begin van het kalenderjaar worden de facturen voor de contributie verzonden of na aangaan van het lidmaatschap gedurende het jaar.

Bij het in één keer betalen van de volledige jaarcontributie binnen de betalingstermijn van 30 dagen wordt een korting van 5% gegeven.
Deze korting geldt alleen voor die leden die de geen aanspraak maken op andere kortingen en vervalt indien de factuur na de betalingstermijn nog niet is voldaan.
Bij het betalen van de contributie per maand dient de contributie in 12 gelijke delen op de eerste van de maand voldaan te zijn.
Bij betaling per maand dient de contributie met een automatische overboeking overgemaakt te worden.

De contributie dient voldaan te zijn binnen 30 dagen na de factuurdatum met uitzondering van de lidmaatschappen die per maand worden betaald.
Indien een factuur niet binnen 30 dagen is voldaan of er een achterstand in de maandelijkse betalingen is ontstaan wordt na 15 dagen een herinnering verzonden.
Indien de factuur na 60 dagen nog niet is voldaan wordt een 2e herinnering verzonden.
Indien de factuur na beide herinneringen nog niet is voldaan wordt een aanmaning verstuurd met een betalingstermijn van 5 dagen.
Bij het voortdurend uitblijven van de betaling, houdt het bestuur het recht voor om het lid uit te sluiten van verenigingsactiviteiten zoals trainingen of evenementen.

Als uiterste actie kan het bestuur besluiten het lid te royeren.

Leden woonachtig op hetzelfde adres krijgen een korting volgens onderstaande tabel:

1e Lid 0%
2e Lid 10%
3e Lid 25%
4e en volgende lid 50%

ING Bank : NL80 INGB  0007437801
KvK Flevoland Nr. 39070325

Gekwalificeerde clubleden die een reguliere zwembadtraining verzorgen kunnen een vergoeding aanvragen van 10 euro per training.
Het totale bedrag wordt aan het eind van het lidmaatschapsjaar verrekend met de betaalde contributie tot een maximum van 40 euro per jaar per persoon.

 1. Zwembadtrainer en/of duikleider

De vereniging Aqua Bubblemaker Club traint elke week op zaterdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in het zwembad van Almere Stad, met uitzondering van de zomervakantie en (rond) feestdagen.
Het adres  van  het zwembad waar wij trainen:
J.S. Bachweg 3
1323 BA Almere

Veiligheidsvoorschriften en Algemene Bepalingen:

 • Een zwembadtraining wordt volgens een rooster uitsluitend begeleid door een daartoe bevoegd lid, hierna te noemen: “trainer”. De trainer dient bij verhindering zelf voor vervanging zorg te dragen. De trainer deelt in overleg met de hoofdtrainer elke verenigingsavond in. De trainer is disciplinair ondergeschikt aan het bestuur.
 • De dienstdoende trainer draagt er zorg voor dat er rust heerst in en om het zwembad en is verantwoordelijk voor alle wanordelijkheden die plaatsvinden in het zwembad gedeelte waar de vereniging zich bevindt.
 • Vanaf 19.30 uur mogen de leden het zwembad betreden via de achterdeur en het halletje. 
 • Het zwembad mag niet met schoenen betreden worden, met name na de 2e deur voorbij het halletje (achteringang) en de ruimtes voorbij de kleedruimtes.
 • In het zwembad mag niet gerend worden en niet met vinnen aan gelopen worden.
 • Om 20.00 sluit de trainer de achterdeur om zo veiligheid te waarborgen
 • Niemand mag vóór 20.00 uur te water, ook niet in de ondiepe baden.
  Omwille van de veiligheid is het niet toegestaan dat leden zelfstandig, zonder toezicht, in het zwembad (water) aanwezig zijn, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend door de hoofdtrainer na overleg met de trainer.
 • Bezoekers, c.q. toeschouwers, dienen zich binnen de hiertoe bestemde ruimte te bevinden (achter het hekje of op het balkon). Minderjarige toeschouwers mogen uitsluitend aanwezig zijn onder toezicht van een volwassene.
 • Alle gebruikte materialen van zowel het zwembad als van de vereniging/duikschool dienen weer netjes opgeruimd te worden.
 • De trainer draagt er zorg voor dat de tijden die voor de vereniging zijn vastgelegd in acht worden genomen en dat iedereen om uiterlijk 22.00 uur het zwembad (de zwemzaal of kleedruimtes) heeft verlaten, opdat er bijtijds afgesloten kan worden.
 • Voor buitenevenementen geldt ook dat er van de leden wordt verwacht dat zij op tijd zijn om de briefing te volgen en dat op deze manier de duikleider een veilige buddy indeling kan maken.
 • Onvrede, problemen en/of klachten tijdens of n.a.v. een training/evenement worden door de trainer direct daarna, dezelfde avond nog, besproken met de trainer/duikleider. Van de leden wordt verwacht dat zij zich tijdens de zwembadtrainingen en alle buitenduik evenementen coulant gedragen tegenover de trainer en/of duikleider. Alle trainers en duikleiders doen hun uiterste best om een training of een evenement zo goed en zo plezierig mogelijk te maken en doen dit geheel belangeloos. Dus van de leden wordt respect en waardering verwacht t.o.v. de trainer.
 1. Aansprakelijkheid

Het sportduiken geschiedt geheel voor eigen risico van de sportduiker. Het bestuur, duikleiders en/of trainers van Aqua Bubblemaker Club zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen, die uit het sportduiken voortvloeien.
De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van zaken bij de leden in gebruik.
Het is een eigen verantwoordelijkheid van het lid zélf om te zorgen voor de juiste verzekeringen en dekkingen voor de duiksport.
Het is de verantwoording van elk lid zélf om te beoordelen of je lichamelijk gezond en fit bent om te duiken. Raadpleeg bij twijfel of na een ziekteperiode de medische verklaring van PADI. Wanneer een lid door een lichamelijke oorzaak of om medische redenen niet álle vragen van de Medische Verklaring met “NEE” kan beantwoorden, mag dat lid niet duiken zonder eerst een medische keuring te ondergaan. Om weer te mogen duiken is dan schriftelijke toestemming van een arts vereist.

 1. Regels rondom zwembad trainingen
 • Auto’s direct voor het zwembad uitsluitend toegestaan voor laden, lossen en/of flessen vullen (kort parkeren dus), auto daarna op het grote parkeerterrein plaatsen!
 • De leden van Aqua Bubblemaker Club mogen vanaf 19.30 uur het zwembad in. Schoenen uit vanaf de hal.
 • Andere gebruikers van het zwembad niet onnodig storen door heen en weer geloop, afleiden van cursisten en begeleiders, etc. 
 • Leden lopen vanuit de hal links af naar de hoek met de stenen banken, achter de duikplank.
 • Om 19.45 uur (duik)klaar staan voor de briefing.
 • Setjes tegen de stenen banken in elkaar zetten en niet vóór 20.00 uur aan de waterkant leggen.
 • Alle leden, ongeacht hun brevet of leeftijd, kunnen/mogen altijd meedoen met de zwembadtraining. De trainers zorgen ervoor dat voor elk niveau iets leuks wordt bedacht en de oefeningen of opdrachten ook voor iedereen toegankelijk zijn. Je bepaalt zelf of je aan alle onderdelen mee wilt doen. Mocht er toch iets bijzitten wat je lastig of spannend vindt, dan kun je dit aangeven en zorgen wij voor extra begeleiding.  Als je iets echt niet wilt doen omdat je om wat voor reden dan ook daar nog niet aan toe bent, dan geef je dat ook aan en sla je dat onderdeel gewoon even over.
 • Omwille van de veiligheid is het niet toegestaan dat leden zelfstandig, zonder toezicht, in het zwembad (water) aanwezig zijn, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend door de hoofdtrainer na overleg met de trainer.
 • In het zwembad zijn geen zwemmers en/of snorkelaars toegestaan zolang er duikers onder water zijn, tenzij dit bij de les hoort.
 • Zorg ervoor dat je om uiterlijk 22.00 uur de zwemzaal en/of kleedruimtes hebt verlaten, opdat er bijtijds afgesloten kan worden.
 • Het is niet toegestaan om duikmaterialen, tassen of kisten te laten staan in de hallen rondom ABC Dive en ABC Café. Als je dus ABC Café wilt bezoeken na het duiken, dan eerst je spullen opruimen en in de auto zetten.

Bestuur:

Voorzitter: John Wiesenekker
Secretaris: Robert Diependaal
Penningmeester: Remco Roelofs
Hoofdtrainer: Yvonne Waalewijn
Hoofd EC: Rob Riechelman